OTVORENI POZIV ZA PRIKUPLJANJE NEOBVEZUJUĆIH PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U ULICI DR. ALBERTA HEINRICHA U KOPRIVNICI

decoration decoration decoration


Pozivaju se sve zainteresirane osobe (ponuditelji) za dostavu neobvezujućih ponuda kojom će iskazati svoj interes za kupnju sljedećeg građevinskog zemljišta u vlasništvu društva IGMA d.o.o., Koprivnica:
1) k.č.br. 7983/79, k.o. Koprivnica, zk.ul. 16113, u naravi Livada, ukupne površine 664 m2
2) k.č.br. 7983/80, k.o. Koprivnica, zk.ul. 16113, u naravi Livada, ukupne površine 679 m2

Sadržaj ponude:
Zainteresirani ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba. Ponuda mora jasno označavati redni broj nekretnine za koju se ponuda daje i iznos kupoprodajne cijene.
Ukoliko ponuditelj ima interes za kupnju više nekretnina, za svaku nekretninu je dužan dostaviti zasebnu ponudu. Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima, bez uključenog poreza. Cijena ponude piše se u brojkama.
Plaćanje eventualnog poreza biti će na teret kupca, a ovisno o njegovom poreznom statusu.
Sve troškove prodaje (ovjere ugovora, uknjižbe i sl.), snosi kupac.
Valjanost ponude (opcija ponude) mora biti najmanje 60 dana od dana dostave ponude. Na zahtjev prodavatelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja ili zakonskog zastupnika ponuditelja i sadržavati podatke o ponuditelju, presliku važeće osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba), odnosno presliku izvatka iz sudskog registra (ako je ponuditelj pravna osoba) i njegove kontakt podatke (broj telefona, e.mail).

Rok za dostavu:
Rok za dostavu ponude: 11.12.2023. godine do 15.00 sati.
Sve ponude zaprimljene nakon 11.12.2023. godine smatrati će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Način dostave:
Preporučenom poštom na adresu:
IGMA d.o.o.
Ciglana 10
48000 KOPRIVNICA
s naznakom:
„Ponuda za kupnju nekretnina – NE OTVARAJ“
Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na nekretnine iz ovog Poziva, smatrati će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i ukoliko je dostavljena pravovremeno. Nevaljane ponude neće se razmatrati.

Odabir ponude:
Kriteriji za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, a koja se utvrđuje na temelju najviše ponuđene cijene za svaku od nekretnina koje su predmet ovog Poziva. Prodavatelj će obavijestiti ponuditelja čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija o prihvatu ponude i dostaviti mu prijedlog kupoprodajnog ugovora.
Prodavatelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, kao i u bilo kojem trenutku odustati od prodaje predmetnih nekretnina, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja i bez naknade štete.
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da IGMA d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


Koprivnica, 24. studenoga 2023.


Podaci o prodavatelju:
IGMA d.o.o., Koprivnica, Ciglana 10, OIB: 43695070004
Kontakt osoba: Alen Igrić, tel: 048 628 323, mob:+38598246484, e.mail: alen.igric@nexe.hr

decoration decoration