Rasuti Cement

CEM II/A-S 42,5R

Portlandski cement s dodatkom zgure, razreda čvrstoće 42,5R, prema normi HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011)

  • Namjena cementa CEM II/A-S 42,5R

    • priprava betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije
    • mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata, transportnog, pumpanog betona
  • Isporuka cementa CEM II/A-S 42,5R

    • u rasutom stanju
decoration decoration decoration